Propozice RHL 2019/2020Základní informace

 1. Soutěž pořádá spolek HC TRENDY z.s., IČ: 033 77 911, se sídlem Ledenická-St. Pohůrecká 332, 370 06 Srubec pod samostatným označením RYBNÍKÁŘSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, dále jen „RHL“.
 2. Soutěž je řízena Řídícím výborem RHL (dále jen „ŘV“).
 3. Řešení sporů a přestupků projednává Přestupková komise (dále jen „PK“).
 4. Veškeré informace o RHL (soupisky týmů, statistiky a plány zápasů, atd.) jsou veřejně on-line přístupné na webu www.rhl-hcp.cz. Centrální email soutěže a ŘV:rybnikarskahokejovaliga@gmail.com (dále jen „centrální email“).
 5. Bankovní účet RHL 270 067 7943 / 2010 vedený u Fio banka, a.s. (dále jen účet RHL).
 6. Hlavní hokejová hala soutěže je v HOKEJOVÉM CENTRU POUZAR (dále jen „HCP“), E. Rošického 1756, 370 05 České Budějovice a HCP je zároveň generálním partnerem soutěže.

Všeobecné informace

 1. RHL je amatérská hokejová liga, která klade všem zúčastněným podmínku slušného sportovního chování na ledě i mimo něj. Je nepřípustné, aby hráči slovně nebo dokonce fyzicky napadali sebe, protihráče nebo rozhodčí. Vedoucí jednotlivých týmů dbají u svých svěřenců na dodržování myšlenky fair-play.
 2. V případě nejasného výkladu znění propozic soutěže rozhoduje vždy ŘV.
 3. PK je oprávněna uložit kárné tresty a finanční pokuty týmům nebo i jednotlivým hráčům a to do max. výše 5.000 Kč pro tým, do 2.000 Kč pro jednotlivce. ŘV je oprávněn napomenout nebo i vyloučit jednotlivce nebo tým z celé soutěže, který bude opakovaně nebo hrubě porušovat pravidla slušnosti nebo nebude plnit uložené tresty PK.
 4. V soutěži je povolen start hráčům převážně starších 18-ti let výhradně v úplné hokejové výstroji s předepsanou helmou a v jednotných dresech s čísly.
 5. Každý hráč startuje v soutěži na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj zdravotní stav. RHL není pojištěna na rizika úrazů hráčů a nenese zodpovědnost za případné úrazy.
 6. Herní pravidla RHL vycházejí podle platných pravidel ČSLH a jsou dále upravené dle pravidel Old Boys (golfové údery jsou povolené) hokeje ve znění těchto propozic. Dle výkonnosti týmů je liga rozdělena na oranžovou, modrou a červenou skupinu.
 7. Soutěž probíhá od září do konce dubna. Soutěže se mohou zúčastnit mužstva, která mají od ŘV potvrzené registrace v daném ročníku soutěže, uhrazeno startovné a kauce, splní podmínky pro účast jednotlivých hráčů a mají zajištěnou ledovou plochu pro příslušný ročník soutěže. Startovné je nevratné.
 8. Vedoucí týmu musí zaslat přihlášku svého týmu nejpozději do 30.6.2019 na centrální email. V přihlášce musí být uvedeno: 
  1. Název týmu:
  2. Vedoucí týmu:
  3. Kontaktní telefon, email:
  4. Skupina: modráoranžová nebo červená (Sdružený Okresní Přebor) 
 9. Zároveň je nutné uhradit do výše uvedeného data nevratné startovné ve výši 8000,- Kč na účet RHL s uvedením názvu týmu do poznámky k platbě. V ceně startovného je zahrnuto 22ks hráčských registrací zdarma.
 10. Vratná kauce ve výši 5.000 Kč musí být uhrazena do 15.7.2019 a to na pokrytí nákladů pro případ nedostavení se k zápasu, hrazení pokut atd. V případě čerpání finančních prostředků z kauce může tým pokračovat v soutěži až po vyrovnání kauce do plné výše.
 11. Startovné se použije na krytí nákladů organizace turnaje, na správu databázových webových stránek, na materiální náklady soutěže, na náklady na společenské akce RHL, atd.
 12. Úhradou startovného se mužstvo i všichni jeho členové podřizují dobrovolně propozicím a pravidlům RHL, jakož i pravomoci orgánů RHL, a současně prohlašují, že se s nimi v dostatečném předstihu seznámili a zavazují se je dodržovat.

Rozdělení do skupin

 1. Soutěž je rozdělena na tři skupiny a to na oranžovou, modrou a červenou.
 2. Zařazení týmu do oranžová či modré skupiny je dáno příslušností týmu ke skupině v minulé sezóně. Nové týmy budou zařazeny do skupin na základě výsledků přátelských utkání před začátkem sezóny nebo pokud ŘV nerozhodne dle jeho výkonnosti jinak.
 3. Podle počtu týmů ve skupině se bude hrát dvou až čtyřkolově systémem každý s každým tak, aby celkový počet zápasů v sezóně byl v rozmezí 20-26 zápasů.

Registrace hráčů

 1. Základní podmínkou pro platný start hráče v RHL je platná on-line registrace na webu RHL.
 2. Po provedení náležitostí registrace týmu do RHL obdrží vedoucí týmu přihlašovací údaje pro on-line editaci soupisky týmu. Počet hráčů na soupisce není omezen.
 3. Povinné údaje u všech hráčů: jméno, příjmení, datum narození, fotografie, číslo dresu, herní post, registrace v jiné soutěži (viz. níže), email (nebude uveden na webu ani v registraci). Doplňující údaje: telefon. Vedoucí týmu zodpovídá za vyplnění povinných údajů u všech hráčů svého týmu do 15.7.2019  aby bylo možné včas zajistit výrobu fyzických registračních průkazů, tj. do 31.8.2019. Náklady na registrační průkaz činí 80 Kč/kus a vedoucí týmu je uhradí před fyzickým předáním pověřené osobě RHL (22 ks zdarma v rámci úhrady startovného). Registrační průkazy jsou vybaveny čárkovým kódem a zároveň slouží pro čerpání výhod a slev u partnerů RHL, které jsou uvedeny na webu RHL. Bez Registračního průkazu RHL 2019/2020 nebude moci hráč nastoupit na zápas.
 4. Před zaregistrováním týmů provede PK kontrolu hráčů, zda splňují kritéria pravidel skupin
 5. Po uzávěrce registrace hráčů na soupisce (tj. po 15.7.2019) je možné doplňovat hráče na soupisku max. do 31.12.2019. Změny na soupisce podléhají souhlasu ŘV a administračnímu poplatku 500 Kč za každou změnu. Žádost o změnu na soupisce je nutno zaslat na centrální mail. Vyřízení bude provedeno do 10-ti kalendářních dní.
 6. Připsání hráče na soupisku po 1.1.2020 lze pouze vyjímečně, změna podléhá souhlasu ŘV a je zpoplatněna administračním poplatkem 1.000 Kč. Vyřízení bude provedeno do 10-ti kalendářních dní.
 7. Jeden hráč smí hrát pouze v jednom týmu. „Pendleři“ s výjimkou gólmanů nejsou dovoleni.
 8. Za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených na RP hráčů včetně dodržení pravidel skupin odpovídají vedoucí jednotlivých mužstev.
 9. Kontrola identity hráče během zápasu:
 1. Před, během a po zápase je posuzující rozhodčí či hlavní rozhodčí soutěže oprávněn si namátkově vyžádat prokázání identity hráče nastoupeného k zápasu a to dle vlastního rozhodnutí.
 2. O prokázání identity hráče může požádat i vedoucí či kapitán soupeře a to max. do 20 min po skončení zápasu. Žádost předkládá rozhodčímu, který je povinen provést kontrolu.
 • Veškeré konfrontace hráčů včetně výsledku budou zaznamenány do zápisu o utkání.
 1. Hráč nesmí odmítnout prokázání totožnosti.
 1. Prokázání totožnosti je provedeno průkazem RHL + OP/ŘP.
 2. Konfrontace identity hráče
  1. Každý tým může požádat o konfrontaci identity hráčů soupeře a to zasláním zprávy na centrální email s uvedením: Jména, příjmení, názvu týmu a odkazu na zdroj potvrzující pochybnosti. Zároveň musí být uhrazen konfrontační poplatek 500 Kč na účet RHL s uvedením textu do poznámky platby: Konfrontace – Jméno, příjmení, tým.
  2. Řídící výbor dle databází ČSLH, KSLH nebo serveru eurohockey.net rozhodne o oprávněnosti konfrontace. V případě akceptování konfrontace, bude konfrontovaný hráč ze soupisky vymazán a jeho týmu budou zkontumovány zápasy (0:5) ve kterých hráč nastoupil. Vedoucímu týmu je pozastavena příp. ukončena funkce.. Zároveň bude vrácen v plné výši konfrontační poplatek.
  3. V případ neuznání konfrontace, poplatek propadá ve prospěch RHL.

Společná pravidla pro oranžovou a modrou skupinu

 1. „Pendleři“ (s výjimkou golmanů) nejsou povoleni.
 2. Vyloučení na 3 min. hrubého času, přesilovka/oslabení
 3. Zápasy bude řídit jeden rozhodčí. Druhý rozhodčí (doporučeno) bude přiobjednán dle dohody týmů hrající daný zápas. 
 4. Pravidla pro nasazování dříve registrovaných hráčů platí i pro juniorské a dorostenecké soutěže.

 

Pravidla dle skupin

Oranžová skupina

Nasazení rozhodčích

 • Zápasy bude řídit1-2 rozhodčí. Druhý rozhodčí (doporučeno) bude přiobjednán dle dohody týmů hrající daný zápas.

Na celkové soupisce mužstva mohou figurovat

 • Max 3 hráči nad 50 let, kteří hráli výkonnostní či vrcholový hokej
 • Max 3 hráči úrovně max.okresní soutěž, 5 let po ukončení závodní činnosti

Pokud má tým A a B družstvo, může hráč uvedený na soupisce v oranžové skupině nastupovat i v modré. Nikoliv naopak.

 

Modrá skupina

Nasazení rozhodčích

 • Zápasy budou řídit1-2 rozhodčí

Na celkové soupisce mužstva mohou figurovat:

 • Max 4 hráči nad 50 let, kteří hráli výkonnostní či vrcholový hokej
 • dříve registrovaný hráč - max. 6 hráčů úrovně max. okresní soutěž, 3 roky po ukončení závodní činnosti
 • dříve registrovaný hráč - max. 2 hráči vyšší úrovně než okresní soutěž, 10 let po ukončení kariéry

Červená skupina

 1. Červená skupina přejímá pravidla Sdruženého okresního přeboru 
  www.okresnihokej-ck.wbs.cz 

Pod pojmem "okresní soutěž" jsou zahrnuty tyto soutěže a ligy:
OKRESNÍ SVAZ LH Český Krumlov 
www.okresnihokej-ck.wbs.cz  
OKRESNÍ SVAZ LH Tábor 
www.oshl.webnode.cz
OKRESNÍ SOUTĚZ LH Strakonice www.st-okresnisoutez.wgz.cz 

 

 

Hostování

Vzhledem k propojení soutěže RHL a SOP Český Krumlov je umožněno vzájemné hostování hráčů mezi těmito soutěžemi. Hráč smí hostovat pouze v jednom týmu druhé soutěže (hráč na soupisce týmu z modré/oranžové skupiny, tj. RHL smí hostovat pouze v jednom týmu červené skupiny. Ze SOP hostování v modré/oranžové skupině nelze. Hráč musí být na soupisce hostujícího týmu uveden max. do 31.12.2019 a smí odehrát max. uvedený počet zápasů během celé sezóny. Zároveň v domovském týmu musí odehrát minimálně stejný počet zápasů. V případě nedodržení pravidel hostování je zápas zkontumován ve prospěch druhého týmu

Pravidla hostování pro hráče z modré resp. oranžové skupiny

 1. hráč smí hostovat pouze na soupisce jednoho týmu z červené skupiny
 2. na soupisce hostujícího týmu smí být max. 3 hráči z modré/oranžové skupiny
 3. hráč smí nastoupit max. ke 4 zápasům v jedné sezóně u hostujícího týmu a zároveň musí mít odehraný min. stejný počet v domovském týmu.

 

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů jednotlivých skupin a nejslušnějších týmů bude provedeno po skončení zápasů v předem vyhlášeném termínu v Hokejové restauraci Pouzar.

 

Herní pravidla RHL

 • Obecně jsou převzaté z pravidla Old Boys hokeje. Systém  je soutěže "každý s každým" (počet kol dle skupin), dvoubodovým systémem. Za vítězství náleží 2 body, v případě nerozhodného výsledku získávají obě družstva po jednom bodu.
 • Fauly a tresty. 

Fyzický kontakt je částečně povolen, ale pouze v přiměřené míře bez rizika zranění hráčů. Rozhodčí vždy sám posuzuje co je a co není faul. Po písknutí faulu se vhazuje ve třetině proviněného. Vyloučení je dle rozhodnutí rozhodčího osobním trestem nebo i vyloučením do konce zápasu.

 1. Likvidační a úmyslné fauly jsou typu:
  vražení na hrazení, bodnutí koncem hole, napadení, naražení zezadu, pád pod nohy, krosček, faul loktem, nadměrná tvrdost, rány pěstí nebo hrubost, úder hlavou, vysoká hůl, držení protihráče, držení hole, hákování, nedovolené bránění, kopnutí, faul kolenem, sekání, bodnutí špičkou hole, podražení, zásah do oblasti hlavy a krku, strom, faul zadkem
 2. vše je na posouzení sudího, který podle svého rozhodnutí pošle provinilce odpočinout na trestnou lavici nebo i svléknout do šaten.
 3. Nevhodné chování hráčů. Rozhodčí má možnost hráče vyloučit do konce utkání a vykázat ho do kabiny za hrubý faul nebo nesportovní chování (včetně opakované diskuze s rozhodčím). Po skončení utkání se oba kapitáni a rozhodčí domluví na dalším potrestání tohoto hráče, např. zastavením činnosti na x utkání. Nadále platí, že diskutovat s rozhodčím může pouze kapitán, protože rozhodčí píská také pro svou zábavu a my mu to nechceme znechutit neustálými diskuzemi.
 • Pokud vykázaný hráč nehodlá opustit střídačku, hrozí dotyčnému týmu ukončení zápasu a kontumace (0:5). Pokud je hráč vykázán do šaten, má stop na další nejbližší zápas. Vedoucí týmu toto ohlídá. V případě porušení, hrozí týmu kontumace zápasu, kam neoprávněně nastoupil hráč se stopkou.
 • Pořadatelem soutěžního zápasu je dle dohody domácí mužstvo. V případě shodnosti barvy dresů obou soupeřů, mění dresy vždy domácí mužstvo. Kapitán musí být označen na dresu.
 • Zápasy řídí dle skupiny jeden nebo dva delegovaní rozhodčí, kterým vedoucí (nebo kapitán) týmu předá soupisku hráčů pro utkání včetně registračních průkazů nejpozději 10 minut před utkáním. O utkání se provede zápis, který podepíší zástupci obou týmů. Hlavní rozhodčí zajistí přepis údajů ze zápisu o utkání do on-line statistiky RHL. Registrační průkazy jsou vráceny po zápase vedoucím týmů. Hráčům kteří obdrželi vyšší trest je průkaz vrácen po uplynutí postihu, stanoveném PK. Delegát stanovený vedoucím rozhodčích může doplnit zápis utkání o jím zjištěné nesportovní projevy.
 • Náklady na konání zápasu (pronájem ledové plochy, šaten a rozhodčí) se dělí mezi týmy rovným dílem nejpozději ihned po zápasu. Cena pronájmu ledové plochy a šatny se řídí platným ceníkem HCP na hc-pouzar.cz(při konání zápasu na jiném místě se vychází z ceny pronájmu jiného místa). Náklady na jednoho rozhodčího činí 300 Kč (platné v Českých Budějovicích).
 • Zabezpečení zdravotní pomoci je záležitost vedoucích týmů. Pracovníci HCP poskytnou k nutnému ošetření lékárničku.
 • Hrací doba každého utkání:
  1. 10 minut rozbruslení
  2. 80 minut hrubého času hry bez střídání stran
 • Protesty a námitky nelze uplatňovat žádnou formou v zápisech o utkáních. Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním zapíše vedoucí týmu na stránky RHL do záložky PŘIDAT PROTEST do 24 h od ukončení zápasu Ve stejném termínu musí být námitka doložena vkladem ve výši 500 Kč na účet RHL. Námitka nesplňující tato ustanovení nebude projednávána. Námitka k technickým chybám rozhodčích zásadně nemůže mít vliv na dosažený výsledek! V případě, že ŘV vyhoví námitce, bude vklad vrácen zpět. V opačném případě propadne RHL.
 • Povinnosti rozhodčího zápasu
  1. Před utkáním provést kontrolu registračních průkazů a vyplnění Zápisu o utkání po stránce věcné.
  2. Musí být způsobilý k řízení zápasu po stránce fyzické i duševní (zranění, opilost apod.)
  3. Zápis o utkání předat vždy po skončení utkání hlavnímu rozhodčímu ke zpracování do on-line statistik.
 • Nehrající osoby přítomné na střídačce týmu musí být zapsány v zápisu pro utkání. Jiným osobám je vstup zakázán. V případě nevhodného chování nehrajících osob na střídačce může rozhodčí osoby napomenout nebo ze střídačky vykázat. Pokud osoba střídačku neopustí, je rozhodčí oprávněn zápas kontumovat (0:5) ve prospěch soupeře.
 • Pořadí týmů v průběhu sezóny je na základě kritérií:
  1. počet bodů
  2. bilance skóre (vstřelené góly mínus obdržené)
  3. počet vstřelených gólů
 • Pořadí týmů na konci sezóny je na základě kritérií:
  1. počet bodů
  2. vzájemné zápasy 
  3. bilance skóre (vstřelené góly mínus obdržené)

 

Chování hráčů a týmů - postihy

 1. Nesportovní chování hráče
  rozumí se tím provokování, pokřikování, neoprávněné protestování, vulgární projevy či vyhrožování
 1. a)    Proti hráčům soupeřova týmu: osobní trest do konce utkání + stop na dva zápasy + 500 Kč pokuta
 2. b)    Proti rozhodčímu: osobní trest do konce utkání + stop na 10 zápasů + 1.000 Kč pokuta
 1. Agresivní chování hráče
 2. a)    Napadení hráče: 
  osobní trest do konce utkání + stop na 10 zápasů + 2.000 Kč pokuta
 3. b)    Napadení rozhodčího: 
  osobní trest do konce utkání + vyloučení ze soutěže + 5.000 Kč pokuta
 4. Nesportovní chování týmuve znění bodu 1,2.: 
  ukončení zápasu kontumací 5:0 ve prospěch soupeře a návrh na vyřazení týmu ze soutěže (rozhodne přestupková komise)
 1. Odmítnutí zahájit hru 
  kontumace 5:0 ve prospěch soupeře

Zápisy o utkáních

 1. Zápasy budou před začátkem soutěže nalosovány do konce kalendářního roku a následně do konce soutěžní sezóny.
 2. Hlavní rozhodčí deleguje na zápas příslušný počet rozhodčích.
 3. Vedoucí domácího týmu (který objednal led) má povinnost zajistit formulář zápisu pro konkrétní utkání (4 stránky, k vytištění z webu RHL), který bude předán rozhodčímu před zápasem. Při pořádání zápasu na HCP tuto povinnost zajišťuje hlavní rozhodčí a vedoucí týmu má pouze povinnost tuto skutečnost pouze telefonicky ověřit.
 4. Před začátkem zápasu si vedoucí týmu či pověřená osoba vyzvedne v šatně rozhodčích zápis o utkání a domácí tým uhradí částku za posuzovné.
 5. Oba týmy vyplní předloženou soupisku nastupujících hráčů k zápasu a to včetně čísla dresu. Nesmí být shodná čísla dresů! Zástupce týmu soupisku před předáním rozhodčímu podepíše.
 6. Do soupisky budou uvedeny všechny osoby, které se budou pohybovat během zápasu v prostorách střídačky tzn. i hráči v civilu, trenéři apod. Tým za tyto lidi zodpovídá a v případě porušení pravidel RHL těmito osobami ponese následky včetně postihů.
 7. Při zápasu je povinností každého týmu zaznamenávat průběh zápasu na dílčí část zápisu, tj. branky a tresty a to s údaji jako je číslo dresu a času na světelné tabuli. V případě nezaznamenání výše uvedeného hrozí sankce až po kontumaci zápasu.
 8. Kapitáni musí bezprostředně po zápase přijít do šatny rozhodčích, zkontrolovat a podepsat zápis. Rozhodčí pak zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu k on-line zpracování, který tak učiní v nejbližším možném termínu.
 9. Nikdo z účastníků zápasu nesmí hodnotit výkon rozhodčích během zápasu a 24h po zápasu.
 10. Veškeré zápisy musí být psané čitelně. Špatně zapsané nebo nečitelné údaje nebudou zpracované a nebudou zahrnuty do kanadského bodování.
 11. V případě, že nebude zápis o utkání kompletně vyplněný či nebudou správně uvedené veškeré údaje, bude tým potrestán pokutou 500 Kč splatnou do 7 dní a následujícími postihy:
 12. Při neuvedení trestných minut budou tyto připsány na vrub vedoucího týmu(popř. Kapitána)
 13. Při neuvedení pravého jména náhradního brankářemůže být tým potrestán až kontumací zápasu.
 14. V případě zjištěných nesrovnalostí v on-line výsledcích, vedoucí týmu (nebo kapitán) kontaktuje hlavního rozhodčího.  
 1. Tým, který nenastoupí na plánovaný zápas obdrží kontumaci 5:0 a úhradí náklady na led 4.000 Kč  a dále pokutu 2.000 Kč. Při opakované neúčasti je pokuta zvýšena na 3000,-
 2. Poplatek pro přesun termínu konání zápasu činí 500 Kč a to se souhlasem hlavního rozhodčího. Poplatek se nehradí v případě, že změna je prováděna z organizačních důvodů HCP. Mužstvo zažádá o přesun zápasu minimálně 7 dní před jeho původně plánovaným termínem. Při posuzování přesunu bude přihlédnuto taktéž k případnému doloženému souhlasu mužstva soupeře a hlavního rozhodčího. Mužstvo žádající o přesun termínu předloží návrh nového termínu, na který zajistí volnou ledovou plochu pro toto utkání. ŘV nemusí žádosti vyhovět.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto propozice vstupují v platnost dnem 15.6.2019. Současně se ruší platnost dříve vydaných Propozic a pravidel v celém rozsahu platnosti.

 

V Českých Budějovicích, dne 14. 6. 2019
s